Internetförmedlad psykologisk behandling

Vi är MindMend

Vi bakom MindMend är ett team av svenska forskare från Karolinska Institutet som tillsammans utvecklar en interaktiv onlineplattform för sjukvårdsaktörer som snabbt vill kunna erbjuda högkvalitativ evidensbaserad psykologisk behandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) i stor skala. Plattformen är användarvänlig, tillgänglig och flexibel för både användare och sjukvårdspersonal.

Vision

Vår ambition är att hjälpa sjukvårdsaktörer att kunna erbjuda den bästa vården för patienten på ett snabbt och effektivt sätt utan att tvingas kompromissa med kvaliteten.

Tillgänglighet

MindMends plattform gör det möjligt att omedelbart kunna erbjuda patienter evidensbaserad psykologisk behandling direkt efter diagnos utan att behöva stå på väntelista. Detta gör att patienterna slipper onödigt lidande med risk för försämring i symptom samtidigt som resurser frigörs för de patienter som är i behov av andra insatser.

Vård på olika nivåer

MindMends plattform kan användas av både primärvård och specialistvård. Vårdcentraler kan erbjuda behandling för patienter med mild till måttlig nivå av psykisk ohälsa medan specialistvården kan erbjuda fullskaliga evidensbaserade behandlingar för ADHD och andra relaterade neuropsykiatriska tillstånd.

Behandlingsprogram

Behandlingarna utgår från evidensbaserad KBT där hemuppgifter är en central och återkommande del av behandlingen där patienten omsätter sina kunskaper i praktiken. Varje steg i behandlingen består av text, ljud och video som enkelt kan nås via mobilen, platta eller dator. Patienten arbetar självständigt med sin behandling med möjlighet till regelbundet stöd och uppföljning från sjukvården.

En e-hälsoplattform för neuropsykiatriska tillstånd

MindMends forskningsteam har utvecklat behandlingar som möjliggör snabba, högkvalitativa och evidensbaserade insatser för personer med ADHD och relaterade tillstånd. Målsättningen är att fler patienter ska kunna erbjudas evidensbaserad behandling så snart diagnosen är satt.

MindMend erbjuder en digital storskalig plattform med utprövade behandlingsprogram baserade på KBT, vilket möjliggör att patienter kan erbjudas en högkvalitativ KBT-behandling omedelbart efter möte med läkare.

Neuropsykiatri

En stor efterfrågan på både utredning och behandling för neuropsykiatriska tillstånd innebär i dagsläget långa väntetider. MindMends behandlingsprogram för ADHD bygger på vetenskaplig evidens, och den digitala plattformen möjliggör snabb tillgång till effektiv psykologisk behandling speciellt anpassad till målgruppen, som idag är svår att få inom vården. 

Primärvård

Psykisk ohälsa drabbar var femte person och är en av de vanligaste anledningarna till att man söker sig till vården. MindMend erbjuder evidensbaserade behandlingar för bland annat depression, ångest, smärta och andra tillstånd av psykisk ohälsa som man vanligtvis söker hjälp för inom primärvården.

Plattformen är byggd för storskalig internetbehandling för vårdcentraler. Idag är många digitala vårdtjänster begränsade till videosamtal vilket är resurskrävande både avseende personal, kompetens och tillgänglighet.

Vår ambition är att hjälpa vårdgivare uppnå verksamhetens vision genom att kunna erbjuda högkvalitativa insatser genom hela patientens vårdprocess.